Studiedatabasen

2017/2018

5.1 Studieskift og retningsskift

Hvis en studerende ønsker at skifte studie/retning på DTU eller skifte fra en uddannelse på et andet universitet til en uddannelse på DTU, er dette kun muligt, hvis den studerende på tidspunktet for sin ansøgning om studieskift/retningsskift har bestået, hvad der svarer til første studieår af den uddannelsesretning, som den studerende ønsker at skifte til. Det er studielederen på den uddannelsesretning, den studerende søger om optagelse på, der vurderer, hvorvidt man har bestået hvad der svarer til første studieår.

Studieskift/retningsskift kan kun ske, hvis der er ledige studiepladser på netop det studietrin og på den uddannelsesretning, der søges ind på. Den studerende skal samtidig opfylde de generelle og specifikke adgangskrav for optagelse på uddannelsesretningen. 

Sker det, at flere studerende søger om studieskift/retningsskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Hvis den studerende inden ansøgningsfristen for studieskift eller retningsskift har bestået 60 ECTS-point eller mere på DTU og/eller anden ingeniøruddannelse/naturvidenskabelig uddannelse, skal vedkommende søge om at skifte studie/retning til fristerne oplyst i de relevante afsnit her nedenfor. Hvis disse frister ikke overholdes, vil ansøgningen hverken blive vurderet i forhold til studieskift/retningsskift eller i forhold til ordinær optagelse på DTU’s uddannelser.

Det vil herefter blive vurderet, om ansøger opfylder kravene til at kunne skifte studie/retning. Hvis den studerende ikke opfylder kravene til studieskift/retningsskift, vil vedkommendes ansøgning blive vurderet på lige fod med andre nye ansøgere til den ønskede uddannelsesretning.

Reglerne for optagelse på DTU’s diplomingeniør-, bachelor- og kandidatuddannelser er beskrevet på DTU’s hjemmeside.
 
Nedenstående beskriver de uddannelsesspecifikke regler for studieskift/retningsskift:

Retningsskift fra en BEng til en anden BEng (diplomingeniøruddannelsen)
Der kan søges om retningsskift to gange om året.

Retningsskift pr. 1. september:
Ansøgningsfristen for retningsskift pr. 1. september er 1. maj. Hvis en ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, såfremt vedkommende ikke har mulighed for at foretage retningsskift, er ansøgningsfristen dog 15. marts kl.12. Der søges om retningsskift via www.optagelse.dk. Ansøger har pligt til at oplyse, at vedkommende allerede er indskrevet på en uddannelse ved DTU.

Retningsskift pr. 1. februar:
Ansøgningsfristen for retningsskift pr. 1. februar er 1. november. Hvis en ansøger søger om retningsskift til en studieretning, der har vinterstart, og ønsker at blive vurderet i kvote 2, såfremt vedkommende ikke har mulighed for at foretage retningsskift, er ansøgningsfristen dog 15. oktober kl.12. Der søges om retningsskift via en vinteransøgningsblanket, som lægges på DTU’s hjemmeside umiddelbart inden 1. oktober, hvor vinteroptagelsen åbner. Hvis den studerende søger om retningsskift til en retning, der ikke udbydes vinteroptag på, skal vedkommende i stedet udfylde ansøgningsblanketten om retningsskift, der findes på DTU Inside i ansøgningsperioden.

Hvis det vurderes, at den studerende har bestået kurser, der svarer til første studieår (1. og 2. semester) på den diplomingeniørretning, som vedkommende ønsker at skifte til, samt opfylder de øvrige krav til retningsskift, kan den studerende foretage retningsskiftet.

De 60 ECTS-point, der svarer til første år af den ønskede studieretning, bliver meritoverført til den nye retning efter optagelse. Herudover gælder DTU's regler om før-start-merit.

Retningsskift fra en BSc til en anden BSc (bacheloruddannelsen)
Der kan søges om retningsskift to gange om året.

Retningsskift pr. 1. september:
Ansøgningsfristen for retningsskift pr. 1. september er 1. maj. Hvis en ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, såfremt vedkommende ikke har mulighed for at foretage retningsskift, er ansøgningsfristen dog 15. marts kl.12. Der søges om retningsskift via www.optagelse.dk. Ansøger har pligt til at oplyse, at vedkommende allerede er indskrevet på en uddannelse ved DTU.

Retningsskift pr. 1. februar:
Ansøgningsfristen for retningsskift pr. 1. februar er 1. november. Der søges om retningsskift via ansøgningsblanketten om retningsskift, der findes på DTU Inside i ansøgningsperioden.

Hvis det vurderes, at den studerende har bestået 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper (Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag samt Projekter og almene fag) på den civilbachelorretning, som vedkommende ønsker at skifte til, samt opfylder de øvrige krav til retningsskift, kan den studerende foretage retningsskift.

De 60 ECTS-point, der kan indgå i de tre obligatoriske kursusgrupper på den ønskede studieretning, bliver meritoverført til den nye retning efter optagelse. Herudover gælder DTU's regler om før-start-merit.

Studieskift mellem en BSc og en BEng samt studieskift fra et andet universitet til DTU
Studieskift omfatter følgende:

  • Internt studieskift på DTU fra en BSc til en BEng eller omvendt
  • Eksternt studieskift fra en uddannelse på et andet universitet til en BSc eller en BEng på DTU
  • Studieskift, hvor ansøger på baggrund af kurser bestået både på DTU og et andet universitet har opnået 60 ECTS-point svarende til første studieår på den ansøgte diplomingeniørretning eller 60 ECTS-point i de tre obligatoriske kursusgrupper på den ansøgte civilbachelorretning.

Studieskift pr. 1. september:
Ansøgningsfristen for studieskift pr. 1. september er 1. maj. Hvis en ansøger ønsker at blive vurderet i kvote 2, såfremt vedkommende ikke har mulighed for at foretage studieskift, er ansøgningsfristen dog 15. marts kl.12. Der søges om studieskift via www.optagelse.dk. Ansøger har pligt til at oplyse, at vedkommende allerede er indskrevet på en uddannelse.

Studieskift pr. 1. februar:
Ansøgningsfristen for studieskift pr. 1. februar er 1. november. Hvis en ansøger søger om studieskift til en studieretning, der har vinterstart, og ønsker at blive vurderet i kvote 2, såfremt vedkommende ikke har mulighed for at foretage studieskift, er ansøgningsfristen dog 15. oktober kl. 12. Der søges om studieskift via en vinteransøgningsblanket, som lægges på DTU’s hjemmeside umiddelbart inden 1. oktober, hvor vinteroptagelsen åbner. Hvis den studerende søger om studieskift til en retning, der ikke udbydes vinteroptag på, skal vedkommende i stedet for udfylde ansøgningsblanketten om studieskift, der findes på DTU's hjemmeside.

Hvis en ansøger om studieskift allerede har afsluttet en videregående uddannelse, vil vedkommende være omfattet af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse.

Hvis det vurderes, at den studerende har bestået kurser, der svarer til første studieår (1. og 2. semester på BEng/60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper på BSc) på den retning, som vedkommende ønsker at skifte til, samt opfylder de øvrige krav til studieskift, kan den studerende foretage studieskiftet.

For diplomingeniøruddannelsen og civilbacheloruddannelsen skal kurserne være på minimum professionsbachelor-/diplomingeniørniveau. For kandidatuddannelsen skal kurserne være på kandidatniveau.

De 60 ECTS-point, der svarer til første studieår på den ønskede uddannelsesretning, bliver meritoverført til den nye uddannelsesretning efter optagelse. Herudover gælder DTU’s regler om før-start-merit.

Retningsskift fra en MSc til en anden MSc (kandidatuddannelsen)
Ønsker den studerende at skifte kandidatretning, skal vedkommende søge om optagelse på den nye retning på lige fod med andre studerende. Reglerne for optagelse på DTU's kandidatuddannelser er beskrevet på DTU's hjemmeside.

5.1.1 Konsekvenser af studieskift og retningsskift

Tidsfrister for studieskift og retningsskift

  • Førsteårsprøven er bestået, da den studerende har bestået 60 ECTS-point svarende til første studieår på den nye retning/studie.

  • Studieaktivitetskravet er 45 ECTS-point pr. studieår. Studieåret regnes fra datoen for retningsskiftet/studieskiftet. Antallet af overførte ECTS-point bliver ikke fratrukket studieaktivitetskravet.

  • Maksimal studietid er normeret studietid + et år fra studiestart på den nye retning/studie, dog nedskrevet med et semester for hver 30 ECTS-point den studerende får overført til den nye retning/studie.

Tidsfrister og eksamensforsøg for studerende der har bestået ECTS-point, som ikke svarer til første studieår
Da der er tale om en ny, ordinær optagelse, gælder DTU’s regler for før-start-merit.

Tidsfrister for studerende der har skiftet retning før 2017
For studerende, som har skiftet retning før vinteroptaget 2017, vil den oprindelige indskrivningsdato gælde for beregning af tidsfrister for uddannelsen, fx. vedrørende maksimal studietid.

For så vidt angår førsteårsprøven gælder dog, at den studerende får et halvt år fra datoen for retningsskiftet til at bestå førsteårsprøven, hvis denne ikke var bestået på den gamle retning.

Kurser og eksamensforsøg
Eksamensforsøg i ikke-beståede kurser på den gamle retning bliver kun overført, hvis disse kurser overføres til den nye retning eller har pointspærring med et kursus på den nye retning. Den studerende bliver løst fra ikke-beståede valgfrie kurser på den gamle retning, medmindre den studerende ønsker at overføre disse kurser til den nye retning.

Ved studieskift mellem en bacheloruddannelse og en diplomingeniøruddannelse har den studerende dog altid tre nye eksamensforsøg i alle kurser uanset evt. pointspærring. Studerende, der foretager studieskift/retningsskift, skal herudover selv tilmelde sig de kurser, som vedkommende ønsker at følge på den nye uddannelsesretning.