Studiedatabasen

2017/2018

3.9 Afholdelse af reeksamen

Studerende, der ikke har bestået et kursus ved 1. eksamensforsøg, skal selv tilmelde sig det efterfølgende eksamensforsøg i kurset.

Hvornår reeksamen ligger, afhænger af hvornår det pågældende kursus udbydes:

  • For kurser udbudt i efterårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i december er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i forårets 13-ugers periode med ordinær eksamen i maj er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden januar med ordinær eksamen i januar er der reeksamensperiode i maj
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioderne juni og juli med ordinær eksamen i juni og juli er der reeksamensperiode i august
  • For kurser udbudt i 3-ugers perioden august med ordinær eksamen i august er der reeksamensperiode i december

Kurser, der udbydes i flere af ovenstående undervisningsperioder, har tilsvarende flere reeksamensperioder.

Hvis et kursus undtagelsesvist ud fra en sikkerhedsmæssig eller faglig vurdering ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen, skal studerende, der ikke har bestået kurset, følge undervisningen i kurset igen. Dette skal fremgå af kursusbeskrivelsen under ’Evalueringsform’.

En studerende kan deltage i en udbudt reeksamen uden at have deltaget i den forudgående ordinære eksamen i et kursus, såfremt pågældende opfylder forudsætningerne for deltagelse i eksamen. Se nedenfor under ’Obligatoriske opgavebesvarelser, mundtlige fremlæggelser mv. som forudsætning for at deltage i eksamen'.

En oversigt over eksamensdatoer kan findes på DTU Inside(se ’Eksamensdatoer’ under ’Eksamen’).

Til- og afmelding til reeksamen skal ske inden for gældende frister (se ’Til- og afmeldingsfrister’ under ’Eksamen’).

Evalueringsform ved reeksamen kan være en anden end ved den ordinære eksamen. Evalueringsform ved reeksamen i august skal senest være meddelt til de studerende af den kursusansvarlige en uge efter eksamenstilmeldingsfristen. Evalueringsform ved reeksamen i maj og december skal senest være meddelt til de studerende af den kursusansvarlige en uge efter eksamenstilmeldingsfristen.

For regler om reeksamen i specialkurser, se ’Specialkurser' under 'Undervisning'.

3.9.1. Obligatoriske opgavebesvarelser, mundtlige fremlæggelser mv. som forudsætning for at deltage i eksamen
En studerende, der i et kursus ikke opfylder den i en kursusbeskrivelse angivne forudsætning for at deltage i eksamen, kan først tilmelde sig reeksamen i kurset, når den kursusansvarlige har givet den studerende mulighed for at opfylde forudsætningen for at gå til eksamen, evt. ved at følge kurset igen. Det er den studerendes ansvar at rette henvendelse til den kursusansvarlige og afklare dette spørgsmål. Forudsætningsopgaver mv. ved reeksamen kan være nogle andre end ved den forudgående eksamen.

Studerende, der opfylder forudsætningen for at deltage i eksamen i et kursus, men ikke består eksamen, kan gå til reeksamen i kurset i den førstkommende reeksamenstermin uden at skulle aflevere de obligatoriske opgavebesvarelser mv. igen.

Vælger den studerende at vente med sin reeksamen, eller består den studerende ikke sin reeksamen jf. ovenfor, har pågældende ikke krav på at kunne gå til (endnu en) reeksamen på baggrund af tidligere godkendte/beståede forudsætningsopgaver mv. Den kursusansvarlige kan dog ud fra en faglig vurdering godkende, at den studerende kan tilmelde sig reeksamen uden at skulle aflevere forudsætningsopgaverne igen.

Læs mere på DTU Inside under ’Obligatoriske deltagelse i undervisning og obligatoriske opgaver’.

3.9.2. Delprøver som indgår i bedømmelsen af en reeksamen
I kurser med delprøver går den studerende til reeksamen med henblik på at bestå den/de delprøver, der ikke er bestået ved tidligere eksamensforsøg. Evalueres delprøver i et kursus ud fra en helhedsvurdering, dvs. uden brug af delkarakterer, går den studerende til reeksamen med henblik på at gennemføre delelementer af kurset, der sætter den studerende i stand til at bestå kurset ved en fornyet helhedsvurdering.

Som hovedregel indgår allerede beståede/godkendte delprøver i den førstkommende reeksamenstermin og evt. også i senere (re)eksamener. Der kan dog foreligge særlige omstændigheder som gør, at den studerende i forbindelse med reeksamen skal tage en bestået delprøve om. Det er den kursusansvarlige, der træffer denne beslutning baseret på en faglig vurdering.

Institutstudienævnet træffer afgørelse, hvis der opstår uenighed mellem en studerende og en kursusansvarlig med hensyn til, om en delprøve skal tages om eller ej i forbindelse med reeksamen.

Læs mere om delprøver på DTU Inside under ’Bedømmelsesformer og karaktergivning’ under ’Eksamen’.

3.9.3. Særlige forhold ved afsluttende eksamener
Hvis en studerende har været syg ved (re)eksamen i den eksamenstermin, hvor pågældende skulle have afsluttet sin uddannelse, har den studerende mulighed for reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Dette gælder også en studerende, der ikke består (bedømmelsen -3, 00 eller Ikke bestået) en enkelt (re)eksamen i den eksamenstermin, hvor pågældende skulle have afsluttet sin uddannelse. Studerende, der er udeblevet fra eksamen (bedømmelsen Ej Mødt) har ikke krav på hurtig reeksamen. 

Hvis den studerende ønsker hurtig reeksamen efter ovenstående regler, skal pågældende henvende sig personligt i Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Studieinformationen senest 14 dage efter offentliggørelse af karakteren. Den studerende skal kontakte det relevante institut umiddelbart efter godkendelsen fra Afdelingen for Uddannelse og Studerende.