Studiedatabasen

2017/2018

8. Disciplinære foranstaltninger og IT-sikkerhedsregler

Dette kapitel gælder for alle studerende på DTU, herunder for studerende på DTU Adgangskursus.

8.1 Disciplinære foranstaltninger over for studerende

I medfør af universitetslovens § 14 stk. 9, er der fastsat følgende ordensregler for studerende ved DTU:

 1. Regler og andre forskrifter for studerendes handlemåde og adfærd på DTU skal overholdes. Overtrædelse vil medføre konsekvenser, som afhængig af overtrædelsens karakter kan strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet ved DTU.
 2. Studerende skal herudover efterleve overordnede etiske normer for studerende og ansatte ved alle universiteter og højere læreanstalter, og bevidste handlinger i strid med sådanne normer, som ikke i fuldt omfang vil være nedskrevet i faste regler, vil kunne få samme konsekvenser som nævnt nedenfor.
 3. De studerende bør under deres studier ved universitetet optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion. De studerende har således pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte og til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på universitetets område. Dette indebærer bl.a., at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre. Rygning er ikke tilladt indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på DTU. Det er ikke tilladt at overnatte på DTU. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag mv. i laboratorier, biblioteker, undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange og i kantiner samt på de omkringliggende arealer.
 4. Mindre sager om disciplinære foranstaltninger (sager om overtrædelser af reglerne for eksamen er undtaget) behandles normalt af den leder/underviser, der er ansvarlig for det pågældende lokale eller den pågældende aktivitet, dvs. underviseren (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutledelse (ved problemer i instituttets lokaler) eller en tilsynsførende ved særlige aktiviteter, fx i databarer. Lederen/underviseren kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan om nødvendigt give den studerende en mundtlig  advarsel mod at gentage en overtrædelse. Lederen/underviseren drager omsorg for, at bestemmelserne i forvaltningsloven følges, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse. Hvis lederen/underviseren skønner, at overtrædelsen vil medføre alvorligere sanktioner end en mundtlig advarsel, indberetter vedkommende sagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via aus-sekretariat@dtu.dk. Afdelingen for Uddannelse og Studerende vil derefter indhente en udtalelse fra den studerende om det forhold, som har ført til indberetningen, såfremt dette ikke allerede er gjort, og træffe en afgørelse i sagen.
 5. Sager om overtrædelse af reglerne for eksamen indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (se ’Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’ under ’Eksamen’).
 6. En disciplinærafgørelse kan påklages til den for uddannelsen ansvarlige dekan. Dekanens afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriet i henhold til universitetslovens § 34.
 7. Overtrædelse af straffelovgivningen og anden lovgivning begået af studerende i forbindelse med aktiviteter på DTU indberettes til rektor, der beslutter, om der skal foretages en anmeldelse til politiet. Overtrædelser af lovgivning vil, ud over den politimæssige behandling, også blive behandlet og sanktioneret af DTU.
 8. Der er følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af DTU's regler:
  a) Tildeling af mundtlig eller skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
  b) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse af eksamenspræstation eller annullering af bedømmelse
  c) Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent.

Sanktionerne nævnt ovenfor kan kombineres. Ved valg af sanktion lægges blandt andet vægt på forseelsens grovhed, eventuelle forudgående forseelser, risikoen for gentagelse, hensynet til at sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion.

Ad a) En advarsel vil betyde, at en efterfølgende overtrædelse af reglerne vil blive vurderet som et gentagelsestilfælde og en skærpende omstændighed.

Ad b) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse af en eksamenspræstation eller annullering af en allerede givet bedømmelse er sanktioner, som alene anvendes i forbindelse med overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). Sanktionen kan omfatte i  et kursus som helhed, inkl. alle delprøver, eller enkelte delprøver i et kursus. Sanktionen medfører, at der er brugt et eksamensforsøg i det berørte kursus. Den studerende kan deltage i reeksamen i kurset efter DTU’s almindelige regler om reeksamen. Den studerende mister dog retten til hurtig reeksamen, jf. reglerne om hurtig reeksamen ved det afsluttende uddannelseselement i uddannelsen.

Ad c) Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvor der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af de regler og normer, der er nævnt ovenfor, og hvor DTU finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller omverdenens tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet.

Bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende bliver udmeldt, og at den pågældende er udelukket fra al deltagelse i undervisning eller eksamen. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift for bortvisningsperioden. Ved bortvisning for en begrænset periode genoptages den studerende automatisk, når bortvisningsperioden er udløbet.

8.2 DTU’s IT-sikkerhedsregler for studerende

Formålet med IT-sikkerhedsregler
DTU ønsker med IT-sikkerhedsreglerne at fastlægge rammerne for opretholdelsen af et stabilt og velfungerende IT-system med et minimum af forstyrrelser af driften, samtidig med at brugernes privatliv, brevhemmelighed og personlige oplysninger søges beskyttet som foreskrevet i lovgivningen. Retningslinjerne er udstedt af direktionen i samarbejde med IT-funktionen.

DTU’s regler for IT-sikkerhed skal forhindre:

 • Uautoriseret brug af DTU’s IT-systemer

 • Illegal anvendelse og kopiering af programmer og data

 • Brud på fortrolighed dvs. at uvedkommende får uberettiget adgang til data

 • Forvanskning af data dvs. utilsigtet sletning eller ændring

 • Driftsforstyrrelser dvs. anvendelse af DTU’s IT-systemer på en måde der forhindrer almindelig drift.

Hvem er omfattet af IT-reglerne
Reglerne omfatter alle studerende, som benytter DTU’s systemer, uanset om man befinder sig på DTU eller tilgår DTU systemer udefra.

Alle brugere af DTU’s systemer er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om de gældende regler. Spørgsmål om IT-anvendelse eller -problemer kan stilles til AIT på e-mail itsupport@student.dtu.dk.

Bruger-ID og adgangskoder.
Det udleverede bruger-id er strengt personligt, og må kun anvendes af den person, det er udstedt til.

Den tilhørende adgangskode er personlig og strengt privat, og skal hemmeligholdes overfor alle andre. Ved mistanke om, at andre har fået kendskab til koden, skal den omgående ændres.

Ved mistanke om, at brugernavn/adgangskode har været misbrugt af andre, skal dette straks meldes til AIT.

Kopiering og beskyttelse af data og programmer
DTU har betalt licens for de IT-systemer, der stilles til rådighed for DTU studerende. Programmerne må ikke benyttes på en måde, der bryder licensbetingelserne. Licensbetingelserne varierer for de forskellige softwarepakker. De konkrete regler kan fås ved henvendelse til den lokale it-support (alternativt AIT servicedesk), og vil så vidt muligt fremgå af den hjemmeside, hvor programmet hentes.

Som udgangspunkt må programmerne ikke kopieres eller installeres på udstyr, der ikke tilhører DTU. Dette gælder også, selvom det er teknisk muligt at kopiere uden at bryde DTU sikkerhedssystem. Det må kun ske, hvis det specifikt fremgår, at dette er lovligt eller efter at have indhentet godkendelse fra den lokale it-support (alternativt AIT servicedesk).

Data og programmer i andre brugeres dataområder skal betragtes som disse brugeres private ejendom. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til sådanne data uden forudgående aftale med den, der ejer data. Dette gælder også, selv om adgangen kan ske uden at bryde DTU sikkerhedssystem.

Regler for anvendelse af DTU’s IT –systemer

 • Man må ikke anvende DTU’s IT-systemer kommercielt.

 • Anvendelsen må ikke krænke dansk lovgivning, og indholdet skal være sobert.

 • Der må ikke publiceres materiale, der kan virke ærekrænkende eller generelt stødende.

 • Anvendelsen må ikke skade DTU's omdømme.

 • Ophavsretlige regler skal overholdes. F.eks. må DTU’s net og servere ikke bruges til deling af ophavsretsbeskyttet materiale på en måde, der ikke efterlever gældende regler.

 • Alle IT-ressourcer i form af pc’ere, servere, licenser, printere, diskplads og netværkstrafik mv. må kun benyttes til studierelaterede formål. Såfremt der i projekter indgår personoplysninger, skal disse behandles i henhold til gældende lovgivning. Læs mere på DTU Inside under ’Studerendes brug af persondata’.

 • Man må ikke belaste IT-systemerne unødigt, f.eks. ved overdreven diskforbrug og nettrafik uden forudgående aftale med den lokale it-support (alternativt AIT servicedesk).

 • Alle brugere får tildelt en kvote for diskforbrug, som ikke må overskrides. Overforbrug kan medføre sletning af ens filer på et vilkårligt tidspunkt, så det samlede diskforbrug kommer under kvoten. Man kan ikke overføre en ubrugt kvote til andre brugere. DTU foretager i begrænset omfang backup af brugerfiler.

 • Det er ikke tilladt at frakoble eller undlade brug af eventuelt installeret sikkerhedssoftware (antivirus og lign.).

 • DTU forbeholder sig ret til at undersøge indholdet af data og programmer på bruger- områderne ifm. driftsforstyrrelser og ved mistanke om ulovligheder eller brud på reglerne.

Procedure ved overtrædelse af IT-sikkerhedsreglerne
Overtrædelser af IT-sikkerhedsregler skal indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende. Indberetning skal ske til AUS-Sekretariat@dtu.dk.

Overtrædelse kan medføre sanktioner (se ’Disciplinære foranstaltninger over for studerende’ under ’Disciplinære regler’).

Efter partshøring af den/de indberettede studerende træffer Afdelingen for Uddannelse og Studerende afgørelse i sagen. Hvis den studerende mener, at der er retlige mangler ved afgørelsen, kan den studerende klage til dekanen for den pågældende uddannelse inden for en frist af to uger fra modtagelsen af afgørelsen.

Ovenstående regler er fastsat i medfør af universitetslovens § 14, stk. 9.