Studiedatabasen

2017/2018

4.1 Merit fra tidligere uddannelse på samme niveau (før-start-merit)

Ved optagelse på DTU's diplomingeniøruddannelse, bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse har den studerende pligt til at søge merit for beståede uddannelseselementer (fag, kurser eller lign.) fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Det kan fx være tilfældet, hvis en ansøger til bacheloruddannelsen tidligere har været optaget på en anden bacheloruddannelse uden at afslutte denne. 

Såfremt det vurderes, at uddannelseselementer kan meritoverføres til de obligatoriske dele af uddannelsen, vil den studerende få merit. Såfremt det vurderes, at uddannelseselementer kan meritoverføres til den valgfrie del af uddannelsen, skal den studerende selv beslutte, hvorvidt pågældende vil have denne merit. Når et kursus først er blevet meritoverført, er denne merit bindende for den studerende.

Såfremt den studerende ikke indgiver ansøgning om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau eller afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger herom, kan DTU trække den tilbudte studieplads tilbage.

Det er desuden muligt for den studerende efter eget valg at søge om merit for beståede uddannelseselementer fra tidligere afsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

For studerende optaget fra sommeroptaget 2017 gælder det på diplomingeniøruddannelsen og civilbacheloruddannelsen, at kurserne skal være på minimum professionsbachelor-/diplomingeniørniveau. For kandidatuddannelsen skal kurserne minimum være på kandidatniveau.

Diplomingeniørstuderende, der før optagelsen har gennemført en videregående teknikeruddannelse, kan søge om at få dele af denne uddannelse meritoverført, hvis der foreligger en fast meritaftale. Information omkring nuværende faste meritaftaler kan fås ved at sende en mail til merit@adm.dtu.dk.

Ved før-start-merit kan der stadig opnås et diplom fra DTU, selvom der gives merit for mere end halvdelen af uddannelsen.

4.1.1 Uddannelseselementer der ikke kan meritoverføres
Uddannelseselementer fra det adgangsgivende grundlag/den adgangsgivende eksamen kan ikke meritoverføres.

Et kandidatspeciale fra én kandidatuddannelse kan ikke meritoverføres til en anden kandidatuddannelse.

Uddannelseselementer gennemført på en uddannelse, som er afsluttet mere end fem år før optagelsen på DTU, kan ikke meritoverføres. For uafsluttede uddannelser gælder, at såfremt det sidste uddannelseselement på uddannelsen er gennemført mere end fem år før optagelsen på DTU, kan uddannelsens uddannelseselementer ikke meritoverføres. Dette omfatter både tidligere uddannelse på DTU og fra en anden uddannelsesinstitution. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel af den relevante studieleder. Studieleder foretager vurderingen af, hvorvidt der kan dispenseres fra forældelsesfristen på 5 år i forbindelse med behandling af en meritansøgning.

4.1.2 Tidsfrister for studiet ved før-start-merit
Studerende, der har fået før-start-merit, skal stadig leve op til studieaktivitetskravet (30 ECTS-point på 1. studieår og 45 ECTS-point på efterfølgende studieår). Antallet af meritoverførte ECTS-point vil ikke blive fratrukket studieaktivitetskravet. 

Den maksimale studietid nedskrives med et semester for hver 30 ECTS-point, den studerende får som før-start-merit.

Førsteårsprøven nedskrives svarende til den studerendes før-start-merit.