Studiedatabasen

2017/2018

2.2 Tilmelding til kurser

Tilmelding til og afmelding af kurser foregår via Studieplanlæggeren.

Nyoptagne kandidatstuderende og gæstestuderende skal aktivt tilkendegive at acceptere DTU’s æreskodeks for at kunne tilmelde sig kurser.

Den studerende skal være tilmeldt kurset for at kunne følge undervisning, herunder laboratorieøvelser, gruppearbejde og for at få informationer om kurset via DTU Inside samt få materiale til undervisningen (noter mv.).

Det er den studerendes ansvar at sikre, at pågældendes kursustilmeldinger er registreret rigtigt i den studerendes studieplan. 

Den studerende kan følge undervisning i et kursus igen, hvis de obligatoriske forudsætninger for at deltage i eksamen ikke var opfyldt første gang.

Den studerende må ikke tilmelde sig et kursus, som allerede er bestået. Et kursus er bestået, hvis den studerende har opnået karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen 'bestået'. En fornyet tilmelding til et bestået kursus vil blive afvist.

Den studerende må ikke tilmelde sig kurser ud over det normerede pointtal for uddannelsen.  Dog kan en studerende i tilfælde af skæve pointtal, typisk opnået ved meritoverførsel, tilmelde sig et afsluttende kursus på op til 5 ECTS-point - også selvom den studerende herved kommer til at overskride det normerede pointtal for uddannelsen (se ’Merit under uddannelsen’ under ’Merit’).

Et ikke-obligatorisk kursus kan aflyses, hvis der er mindre end ti studerende tilmeldt. Andre regler for minimumsdeltagelse kan være angivet i kursusbeskrivelsen. Obligatoriske kurser og kurser fra de obligatoriske grupper kan ikke aflyses.

Studerende kan ikke tilmelde sig et kursus, der ikke indgår i deres studieordning, medmindre de forinden har fået kurset forhåndsgodkendt af studieleder, der har sendt denne godkendelse til Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Kontoret for Studiedrift.

Diplomingeniør- og bachelorstuderende bliver automatisk tilmeldt kurser i den første undervisningsperiode (13-ugers perioden) på første semester af deres uddannelse. Al anden tilmelding foretages af den studerende selv via Studieplanlæggeren.

Alle godkendte kursustilmeldinger overføres automatisk til eksamenstilmeldinger, når eftertilmeldingsperioden er udløbet.

Den studerende kan se til- og afmeldingsfrister for kurser på DTU Inside under ’Til- og afmeldingsfrister’.