Studiedatabasen

2017/2018

8.1 Disciplinære foranstaltninger over for studerende

I medfør af universitetslovens § 14 stk. 9, er der fastsat følgende ordensregler for studerende ved DTU:

 1. Regler og andre forskrifter for studerendes handlemåde og adfærd på DTU skal overholdes. Overtrædelse vil medføre konsekvenser, som afhængig af overtrædelsens karakter kan strække sig fra en påtale til permanent bortvisning fra studiet ved DTU.
 2. Studerende skal herudover efterleve overordnede etiske normer for studerende og ansatte ved alle universiteter og højere læreanstalter, og bevidste handlinger i strid med sådanne normer, som ikke i fuldt omfang vil være nedskrevet i faste regler, vil kunne få samme konsekvenser som nævnt nedenfor.
 3. De studerende bør under deres studier ved universitetet optræde hensynsfuldt og ordentligt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion. De studerende har således pligt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte og til universitetets ejendom, bygninger og ejendele, når de færdes på universitetets område. Dette indebærer bl.a., at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning mv. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre. Rygning er ikke tilladt indendørs eller i umiddelbar nærhed af bygningerne på DTU. Det er ikke tilladt at overnatte på DTU. De studerende har pligt til at overholde ordens- og sikkerhedsforskrifter, der fremgår af skiltning, opslag mv. i laboratorier, biblioteker, undervisnings-, eksamens- og mødelokaler, på gange og i kantiner samt på de omkringliggende arealer.
 4. Mindre sager om disciplinære foranstaltninger (sager om overtrædelser af reglerne for eksamen er undtaget) behandles normalt af den leder/underviser, der er ansvarlig for det pågældende lokale eller den pågældende aktivitet, dvs. underviseren (ved problemer i forbindelse med undervisning), institutledelse (ved problemer i instituttets lokaler) eller en tilsynsførende ved særlige aktiviteter, fx i databarer. Lederen/underviseren kan indkalde den studerende til en samtale om sagen og kan om nødvendigt give den studerende en mundtlig  advarsel mod at gentage en overtrædelse. Lederen/underviseren drager omsorg for, at bestemmelserne i forvaltningsloven følges, herunder at den studerende får lejlighed til at udtale sig i sagen, før der træffes afgørelse. Hvis lederen/underviseren skønner, at overtrædelsen vil medføre alvorligere sanktioner end en mundtlig advarsel, indberetter vedkommende sagen til Afdelingen for Uddannelse og Studerende via aus-sekretariat@dtu.dk. Afdelingen for Uddannelse og Studerende vil derefter indhente en udtalelse fra den studerende om det forhold, som har ført til indberetningen, såfremt dette ikke allerede er gjort, og træffe en afgørelse i sagen.
 5. Sager om overtrædelse af reglerne for eksamen indberettes til Afdelingen for Uddannelse og Studerende (se ’Snyd ved eksamen og anden bedømmelse’ under ’Eksamen’).
 6. En disciplinærafgørelse kan påklages til den for uddannelsen ansvarlige dekan. Dekanens afgørelse kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsministeriet i henhold til universitetslovens § 34.
 7. Overtrædelse af straffelovgivningen og anden lovgivning begået af studerende i forbindelse med aktiviteter på DTU indberettes til rektor, der beslutter, om der skal foretages en anmeldelse til politiet. Overtrædelser af lovgivning vil, ud over den politimæssige behandling, også blive behandlet og sanktioneret af DTU.
 8. Der er følgende sanktionsmuligheder ved overtrædelse af DTU's regler:
  a) Tildeling af mundtlig eller skriftlig advarsel mod gentagen overtrædelse af reglerne
  b) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse af eksamenspræstation eller annullering af bedømmelse
  c) Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode eller permanent.

Sanktionerne nævnt ovenfor kan kombineres. Ved valg af sanktion lægges blandt andet vægt på forseelsens grovhed, eventuelle forudgående forseelser, risikoen for gentagelse, hensynet til at sikre universitetets uforstyrrede funktion og bevarelse af respekten for universitetets virke samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion.

Ad a) En advarsel vil betyde, at en efterfølgende overtrædelse af reglerne vil blive vurderet som et gentagelsestilfælde og en skærpende omstændighed.

Ad b) Bortvisning fra eksamen, manglende bedømmelse af en eksamenspræstation eller annullering af en allerede givet bedømmelse er sanktioner, som alene anvendes i forbindelse med overtrædelse af reglerne for eksamen (eksamenssnyd). Sanktionen kan omfatte i  et kursus som helhed, inkl. alle delprøver, eller enkelte delprøver i et kursus. Sanktionen medfører, at der er brugt et eksamensforsøg i det berørte kursus. Den studerende kan deltage i reeksamen i kurset efter DTU’s almindelige regler om reeksamen. Den studerende mister dog retten til hurtig reeksamen, jf. reglerne om hurtig reeksamen ved det afsluttende uddannelseselement i uddannelsen.

Ad c) Bortvisning fra universitetet kan finde sted, hvor der er tale om grov eller gentagen overtrædelse af de regler og normer, der er nævnt ovenfor, og hvor DTU finder det nødvendigt at anvende denne alvorlige sanktion for at sikre universitetets uforstyrrede funktion eller omverdenens tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet.

Bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende bliver udmeldt, og at den pågældende er udelukket fra al deltagelse i undervisning eller eksamen. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift for bortvisningsperioden. Ved bortvisning for en begrænset periode genoptages den studerende automatisk, når bortvisningsperioden er udløbet.