Studiedatabasen

2017/2018

2.1 Om kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser skal rumme følgende oplysninger af væsentlig betydning for undervisningen og eksamen:

 • Undervisningssprog
 • ECTS-point (arbejdsbelastning)
 • Kursustype (diplomingeniør, bachelor, kandidat, ph.d., deltidsdiplom eller deltidsmaster)
 • Skemaplacering samt varighed af kurset
 • Overordnede kursus- og læringsmål
 • Undervisnings- og arbejdsformer
 • Bedømmelsesform
 • Anvendelse af censur og karakterskala, 7-trinsskala eller bestået/ ikke bestået
 • Eventuelle krav til deltagelse i undervisning, fx laboratorieøvelser
 • Eventuelle obligatoriske eller anbefalede faglige forudsætninger for deltagelse
 • Eventuelle krav om aflevering af obligatoriske opgavebesvarelser mv. som forudsætning for at kunne gå til eksamen
 • Eventuel vægtning af delprøver ved den samlede bedømmelse
 • Eventuelle kurser, som kurset har pointspærring til
 • Eksamensplacering
 • Hvis kurset ikke egner sig til at blive udbudt til reeksamen, jf. 'Afholdelse af reeksamen' under 'Eksamen'.
 • Eventuelle deltagerbegrænsninger.

2.1.1 Rettelser til kursusbeskrivelser
Væsentlige ændringer til kursusbeskrivelserne, jf. ovenfor, skal senest foreligge følgende datoer:

 • 25. juni for 13-ugers perioden i efteråret
 • 15. november for 3-ugers perioden i januar
 • 25. november for 13-ugers perioden i foråret
 • 15. april for 3-ugers perioden i juni, juli og august

Undtagelsesvis kan der foretages væsentlige ændringer i løbet af undervisningsperioden, hvis dette godkendes af underviseren, de studerende og institutstudienævnet.

Proceduren ved væsentlige ændringer som fx ECTS-point, skemaplacering, undervisningsform og eksamensform er følgende:

 1. Ændringsforslag formuleres skriftligt og sendes til godkendelse hos institutstudienævnet.
 2. Efter godkendelse udsendes forslaget via DTU Inside til alle tilmeldte studerende som en meddelelse. Meddelelsen skal klart markere, at der er tale om et forslag, som gennemføres, medmindre der kommer indsigelse fra en eller flere studerende. De studerende får en frist på mindst 14 dage til at komme med indvendinger mod ændringen.
 3. Hvis der ikke fremsættes indvendinger mod ændringsforslaget, udsender underviseren en ny meddelelse, som offentliggør, at der ikke har været indvendinger mod ændringen, som herefter er vedtaget.

Godkendte ændringer ajourføres i kursusbeskrivelserne på www.kurser.dtu.dk