Studiedatabasen

2017/2018

7. Deltidsuddannelse og tompladsordningen

Deltidsuddannelse på DTU omfatter:

  • Diplom og masteruddannelser på deltid
    2-årige forløb specielt tilrettelagt for ledere og specialister med erhvervserfaring, hvor kurserne er på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau

  • Tompladsordningen
    Her udbydes de ledige pladser på hovedparten af DTU’s ordinære kurser til studerende som

Kursusudbud for deltidsuddannelse kan ses på DTU’s hjemmeside  http://efteruddannelse.kurser.dtu.dk/new_search.php.

Der gælder følgende specielle regler for studerende på deltidsuddannelse:

Adgangskrav
Studerende, der ønsker at følge kurser på tompladsordningen under deltidsuddannelse, skal opfylde de almindelige adgangskrav til ingeniøruddannelserne.

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal dog ikke have bestået danskprøve for at blive optaget.
Det er i stedet op til den enkelte studerende selv at vurdere, om han/hun har de fornødne dansk-/engelskkundskaber til at kunne følge undervisningen. Såfremt en studerende hæmmer undervisningen på grund af manglende sprogkundskaber, kan underviseren bortvise den studerende fra undervisningen.

Vær opmærksom på, at udenlandske studerende skal have opholdstilladelse for at kunne søge optagelse under deltidsuddannelse, hvis de opholder sig mere end 90 dage i Danmark.

Tilmelding
Datoerne for tilmelding til kurser på tompladsordningen er som følger:

Eksamenstermin

13-ugers-kurser

3-ugers-kurser

Forår

1. oktober - 1. januar

 

Sommer

 

1. marts - 15. maj

Efterår

1. marts - 1. august

 

Vinter

 

1. oktober - 1. december

For tilmelding til eksaminer på 3-ugers kurserne i sommerperioden er der yderligere muligheder for tilmelding (eftertilmelding). Disse findes her på DTU’s  hjemmeside.

Tilmeldingsfristerne for deltidsuddannelserne varierer og fremgår af DTU’s hjemmeside www.dtu.dk/efteruddannelse.

Deltagerbetaling
Deltagerbetalingen varierer efter kursustype og fremgår af DTU’s hjemmeside www.dtu.dk/efteruddannelse.

Kurser
Studerende under deltidsuddannelse kan tilmelde sig alle ordinære DTU-kurser, hvor der i kursusbeskrivelsen under “kursustype” er anført: “Kurset udbydes under tompladsordningen”, eller hvis underviseren inden tilmeldingsfristen har givet skriftlig tilladelse til den studerende. Tilladelse kan dog ikke gives på fx sprogkurser eller praktik på diplomingeniøruddannelsen.

Lodtrækning
I tilfælde af lodtrækning på kurser med deltagerbegrænsning prioriteres rettidigt tilmeldte fuldtidsstuderende før studerende på deltidsuddannelse.

Eksamen
Studerende under deltidsuddannelse kan kun deltage i eksamen, hvis de har været tilmeldt og har betalt for undervisningen og/eller eksamen i semestret umiddelbart forud. Tilmelding til undervisning er samtidig en eksamenstilmelding. Deltidsstuderende, der ikke består en eksamen, har samme rettigheder til  reeksamen og sygeeksamen som ordinære studerende. Studerende under deltidsuddannelse følger, ud over ovenstående, eksamensreglerne for ordinære studerende (se ’Eksamen’ under ’Struktur og Regler’).

Reeksamen
Studerende der ikke har bestået det 1. eksamensforsøg på en masteruddannelse og anden deltidsuddannelse, skal have mulighed for selv at tilmelde sig 2. eksamensforsøg i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Et eventuelt 3. eksamensforsøg skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende eksamen igen afholdes.