Studiedatabasen

2017/2018

1.4 Forsikringsforhold for studerende

Studerende på DTU er ikke omfattet af de almindelige regler om arbejdsmiljø og derfor heller ikke omfattet af nogen arbejdsskadeforsikring eller anden forsikring. Den studerende er således selv ansvarlig for sine forsikringsforhold under studiet.

Der er gennem Polyteknisk Forening (PF) tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der omfatter studerende under ophold på DTU. Forsikringen fornys løbende. Se PF’s hjemmeside under ’Ulykkesforsikring’.

Studerende optaget på DTU’s diplomingeniørretning Arktisk Teknologi er ikke dækket af PF’s forsikring under opholdet i Grønland, så de studerende opfordres til at tegne en fuldtidsforsikring i denne periode.

A) Forsikring under praktikophold (diplomingeniøruddannelsen)
Under praktikophold, der indgår som en obligatorisk del af diplomingeniøruddannelsen, er den studerende dækket af praktikstedets lovpligtige arbejdsskadeforsikring, såfremt praktikken finder sted i Danmark. Ved indgåelse af aftale om praktik bør den studerende sikre sig, at arbejdsgiveren er klar over denne forpligtelse. Ved praktikophold uden for Danmark bør den studerende tegne en rejseforsikring med sygeforsikring, da hverken det gule eller blå sygesikringsbevis dækker i dette tilfælde. Det er den studerendes ansvar at sikre sig, at den tegnede forsikring dækker de aktuelle forhold.

B) Forsikring under individuelle projekter, inkl. virksomhedsprojekter
Den studerende er som hovedregel ikke forsikret under projekter, der udføres på en anden institution eller i en virksomhed. Den studerende henvises til selv at få spørgsmålet afklaret i virksomheden og tegne de relevante forsikringer.

C) Forsikring under studieophold i udlandet
Ved udlandsstudieophold, der enten er støttet af rejsestipendier eller er selvfinansieret, er den studerende kun dækket af sine egne forsikringer, også for så vidt angår sygdom. Man bør sikre sig, at den tegnede forsikring dækker de aktuelle forhold. Der kan tegnes forsikring gennem PF eller via eget forsikringsselskab. De danske universiteter har indgået en aftale om tilbud af rejseforsikringer, se www.studenterforsikring.dk