Studiedatabasen

IT, Ballerup

Studieplan for retningen

Den angivne semesterplan gælder for studerende, der er optaget på diplomingeniøruddannelsen IT til og med februar 2014.

1. semester
62400Matematik 110pointUdenfor skema-struktur
62401Digital elektronik 110pointE1A (man 8-12) og E5A (ons 8-12)
62402Object oriented programmering 110pointUdenfor skema-struktur
62403Værkstedskursus0pointUdenfor skema-struktur

2. semester
62431Digital Electronics 210pointE3A (tirs 8-12) og E2B (tors 8-12) og Januar
62432Object oriented software engineering10pointE2A (man 13-17) og E1B (tors 13-17) og Januar
62440Matematik 2 - Diskret matematik5pointE1A (man 8-12)
62441Game physics5pointE4B (fre 8-12)

3. semester
62470Computer Science5pointE5A (ons 8-12) og Januar, F5A (ons 8-12) og Juni
62471Distribuerede Systemer5pointE1A (man 8-12) og E2B (tors 8-12) og Januar, F1A (man 8-12) og F2B (tors 8-12) og Juni
62472Computer Networks and the Internet5pointE3A (tirs 8-12) og Januar, F3A (tirs 8-12) og Juni
62473Project Course in Distributed Systems15pointE2 (man 13-17, tors 8-12) og E4B (fre 8-12) og Januar, F4 (tirs 13-17, fre 8-12) og F2B (tors 8-12) og Juni

4. semester
62500Lineær algebra og data mining10pointE1A (man 8-12) og E5A (ons 8-12), F1A (man 8-12) og F5A (ons 8-12)
62502Operativ Systemer og Embedded Linux5pointE3A (tirs 8-12) og Januar
62503Parallel Programming 45pointE4B (fre 8-12) og Januar
62504Tværfagligt project 410pointE4A (tirs 13-17) og E2B (tors 8-12) og Januar

5. semester
-Tilvalgsfag30point

Variant 1: praktiksemester

6. semester

-Ingeniørpraktik30point

7. semester
-Tilvalgsfag15point
--Diplomingeniørprojekt15point

Variant 2: delt praktik

6. semester

-Ingeniørpraktik15point
--Tilvalgsfag15point

7. semester
-Ingeniørpraktik15point
--Diplomingeniørprojekt15point

OBS: diplomingeniørprojektet kan ikke igangsættes før al praktik er afsluttet og godkendt.

Tilvalgsfag

Alle valgte kurser skal forhåndgodkendes af studielederen med hensyn til relevans for IT, den valgte specialisering og med hensyn til overlapning med obligatoriske kurser.

Følgende kurser er allerede forhåndgodkendte.

Kurser i 13 ugers perioden

62407Internet of Things - Teori og praksis5pointE4B (fre 8-12), F4B (fre 8-12)
62413Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET5pointE5B (ons 13-17), F5B (ons 13-17)
62415Mobilapplikationsudvikling5pointE2B (tors 8-12), F2B (tors 8-12), August
62416Videregående mobilapplikationsudvikling5pointE1B (tors 13-17), F1B (tors 13-17)
62417Mobil applikationsudvikling med Swift5pointE2B (tors 8-12), F2A (man 13-17)
62437Videregående mobilapplikationsudvikling m./projekt10pointF1B (tors 13-17), E1B (tors 13-17)
624383D-applikationsudvikling på mobile enheder5pointE3B (fre 13-17)
624393D-applikationsudvikling på mobile enheder m./ projekt10pointE3B (fre 13-17)
62501Linux server og netværk5pointE4A (tirs 13-17), F4A (tirs 13-17)
62519Sikkerhed i IoT enheder og netværk5pointE5A (ons 8-12), F5A (ons 8-12)
62528Sikkerhed i IoT enheder og netværk m/projekt10pointF5A (ons 8-12), E5A (ons 8-12)
62530Netværkssikkerhed5pointE3A (tirs 8-12), F3A (tirs 8-12)
62531Digital kodning og fejlkorrektion5pointF2B (tors 8-12)
62538Netværkssikkerhed m/projekt10pointE1B (tors 13-17), Forår
62549Advanced Object Oriented Programming using C# and .NET7.5pointE5B (ons 13-17), F5B (ons 13-17)
62570Intelligente biler og mobile applikationer5pointE3B (fre 13-17), F3B (fre 13-17)
62582Digital telefoni5pointE1B (tors 13-17)
62583Programmering af Indlejrede trådløse systemer og sensorer5pointE2A (man 13-17), F2A (man 13-17)
62589Business Intelligence5pointE3B (fre 13-17)
62598Kunstig intelligens i computerspil5pointE4B (fre 8-12), F4A (tirs 13-17)
62999Innovation Pilot10pointE5A (ons 8-12) og E5B (ons 13-17), F5A (ons 8-12) og F5B (ons 13-17)

Kurser i 3-ugers perioderne

62238Forretningsinnovation5pointAugust
62408Smarte enheder og Internet of Things - Projekt5pointJanuar, Juni
62419System- og netværkssikkerhed - Projekt5pointJanuar, August

Lyngby Campus
01410Kryptologi 15pointF2A (man 13-17)
02209Test af digitale systemer5pointE1B (tors 13-17)
02239Datasikkerhed7.5pointE5B (ons 13-17)
02393Programmering i C++5pointEfterår
02561Computer grafik5pointE5A (ons 8-12)

Aftenkurser
62231Organisation og processer: Ledelse og Organisation 15pointEfterår, Forår
62232IT-projektledelse5pointEfterår, Forår
62237Strategi, organisation og ledelse10pointEfterår, Forår
62411Avanceret database5pointForår
62412Avanceret objektorienteret programmering5pointEfterår, Forår
62414Kryptografiske algoritmer5pointEfterår, Forår
62426Cyber defence og ledelsesansvar5pointEfterår, Forår
62427Netværksforsvar og angrebshåndtering5pointEfterår, Forår
62428Sikker implementation af systemer5pointEfterår, Forår
62527Big data5pointEfterår, Forår
62547Indlejrede C/C++ smarte applikationer5pointEfterår, Forår
62548Indlejrede C/C++ smarte applikationer m/projekt10pointEfterår, Forår
62911Avanceret Internetteknologi7.5pointForår

Som udgangspunkt kan andre DTU valgfagskurser også vælges, men dette kræver en individuel vurdering fra studielederen.

Diplomingeniørprojekt

Generelle læringsmål for diplomingeniørprojektet

Den studerende skal i diplomingeniørprojektet demonstrere evnen til at agere som ingeniør i forhold til:

1. at omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer 

2. at tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder og være i stand til at for-holde sig kritisk til den 

3. at arbejde selvstændigt ved løsningen af ingeniørmæssige opgaver

4. at planlægge og realisere tekniske og teknologiske produkter, processer eller systemer og, hvor det er relevant, styre disse

5. at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og/eller arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer, hvor det er relevant.

Retningsspecifikke læringsmål

6. at analysere tekniske problemstillinger og designe ingeniørmæssige løsninger til disse.

7. at være i stand til at vælge relevante værktøjer/metoder til analyse, design, planlægning, realisering, afprøvning og dokumentation i forbindelse med en ingeniøropgave.

8. at kunne dokumentere og præsentere proces og resultat af ingeniørmæssige opgaver.

Erstatningskurser

Fra sommeren 2014 udbudte DTU for første gang én samlet diplomingeniøruddannelse. På grund af nyudviklingen af diplomingeniørretningerne vil der være studieaktiviteter på de udfasende diplomingeniørretninger, som ikke bliver udbudt igen.

Nedenfor kan du se, hvordan du skal forholde dig, hvis du mangler at bestå kurser, som ikke udbydes længere. 

Udgået kursus

Erstatningskursus

Anden erstatning

62400

01901 BasisMat

 

For andre udgåede kurser kontaktes studieleder Bo Holst-Christiansen.

Tidsfrister for studiet

Den studerende skal opfylde nedenstående studieaktivitetskrav og tidsfrister. Hvis den studerende ikke opfylder nedenstående krav, må studiet kun forsættes, såfremt den studerende opnår en dispensation.

Studiestartsprøven
Diplomingeniørstuderende optaget med semesterstart i september 2014 eller senere skal deltage i og bestå en studiestartsprøve for at kunne fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. Prøven er med intern bedømmelse, og der gives bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt”. Den studerende har to prøveforsøg til at bestå studiestartsprøven.

Studiestartsprøven består af en udarbejdelse af en individuel studieplan. Link til studieplanlæggeren sendes til den studerendes studentermail seks uger efter studiestart, og prøven skal være besvaret senest 1 uge derefter. Andet prøveforsøg foregår umiddelbart derefter.

Førsteårsprøven
Den studerende skal inden udgangen af sit første studieår have bestået 30 ECTS-point (førsteårsprøven) for at kunne fortsætte på uddannelsen. Førsteårsprøven er bestået, når den studerende har bestået 30 ECTS-point fra de kurser, den studerende ifølge studieordningen skal deltage i på første studieår. Dette krav gælder uanset antal eksamensforsøg i de kurser, der er taget i det pågældende studieår.

Er den studerende optaget før september 2015, er førsteårsprøven bestået, når den studerende inden udgangen af det andet studieår har bestået de prøver, som den studerende ifølge studieordningen skal deltage i inden udgangen af det første studieår (60 ECTS-point). Dette krav gælder uanset antal eksamensforsøg i de kurser, der er taget i det pågældende studieår.

Det akkumulerede studieaktivitetskrav
Nedenstående studieaktivitetskrav er gældende pr. den 1. september 2016. Kurser bestået før denne dato indgår ikke i opgørelsen af studieaktivitetskravet.

Studerende skal bestå mindst 30 ECTS-point på 1. studieår og efterfølgende 45 ECTS-point pr. studieår akkumuleret for at overholde DTU's studieaktivitetskrav. For det akkumulerede studieaktivitetskrav gælder, at den studerende skal have mulighed for tre eksamensforsøg i kurser, der tæller med i kravet. Herved forstås eksamener og eksamensforsøg som den studerende har haft mulighed for at tilmelde sig ved at følge det normerede studieforløb på sin uddannelse

Studieaktivitetskravet udregnes akkumuleret, så studerende skal opfylde følgende studieaktivitetskrav:

PeriodeAkkumuleret studieaktivitetskrav
1. studieår30 ECTS-point
2. studieår75 ECTS-point
3. studieår120 ECTS-point
4. studieår165 ECTS-point
5. studieår210 ECTS-point

Vinteroptag 1. februar 2016
For studerende på diplomingeniør- eller kandidatuddannelsen optaget februar 2016 gælder, at de skal bestå mindst 15 ECTS-point i efterårssemesteret 2016 og efterfølgende 45 ECTS-point pr. studieår.

Periode

Akkumuleret studieaktivitetskrav

1. sep 2016 – 31. jan 2017

15 ECTS-point

1. feb 2017 – 31. jan 2018

60 ECTS-point

1. feb 2018 – 31. jan 2019

105  ECTS-point osv.

Vinteroptag 1. februar 2015 eller tidligere
For studerende på diplomingeniør- eller kandidatuddannelsen vinteroptaget før februar 2016 gælder, at de skal bestå mindst 22,5 ECTS-point i efterårssemesteret 2016 og efterfølgende 45 ECTS-point pr. studieår.

Periode

Akkumuleret studieaktivitetskrav

1. sep 2016 – 31. jan 2017

22,5 ECTS-point

1. feb 2017 – 31. jan 2018

67,5 ECTS-point

1. feb 2018 – 31. jan 2019

112,5 ECTS-point osv.

Sommeroptag 2015 eller tidligere
For studerende optaget sommeroptaget 2015 eller tidligere gælder, at de skal bestå 45 ECTS-point pr. studieår.

Periode

Akkumuleret studieaktivitetskrav

1. sep 2016 – 31. aug 2017

45 ECTS-point

1. sep 2017 – 31. aug 2018

90 ECTS-point

1. sep 2018 – 31. aug 2019

135 ECTS-point osv.

 

 

5-pointskravet
Studerende skal desuden bestå mindst 5 ECTS-point pr. studieår for at overholde DTU's 5-pointskrav. Det er i denne sammenhæng underordnet, hvor mange eksamensforsøg, den studerende har brugt.

 

Maksimal studietid
Hele uddannelsen skal være afsluttet inden for normeret studietid + 1 år.

For studerende optaget før september 2015 gælder andre regler om maksimal studietid. Se dette skema.

Sommerstart  
UddannelseStudiestartSenest færdig
B Eng1. september 201431. januar 2020
 1. september 201331. januar 2019
 1. september 201231. januar 2018
 1. september 201131. august 2017
 1. september 201031. august 2017
 1. september 2009 og førNormeret studietid + 3,5 år
   
B Eng, Arktisk tek.1. september 201431. august 2020
 1. september 201331. august 2019
 1. september 201231. august 2018
 1. september 201131. august 2017
 1. september 201031. august 2017
 1. september 200931. august 2017
 1. september 2008 og førNormeret studietid + 4 år
   
B Eng, Eksport1. september 201431. januar 2021
 1. september 201331. januar 2020
 1. september 201231. januar 2019
 1. september 201131. januar 2018
 1. september 201031. august 2017
 1. september 200931. august 2017
 1. september 2008

31. august 2017

 1. september 2007 og førNormeret studietid + 4,5 år

Vinterstart

  
UddannelseStudiestartSenest færdig
B Eng1. februar 201531. august 2020
 1. februar 201431. august 2019
 1. februar 201331. august 2018
 1. februar 201231. januar 2018
 1. februar 201131. august 2017
 1. februar 201031. januar 2017
 1. februar 2009 og førNormeret studietid + 3,5 år
   
B Eng, Eksport1. februar 201531. august 2021
 1. februar 201431. august 2020
 1. februar 201331. august 2019
 1. februar 201231. august 2018
 1. februar 201131. august 2017
 1. februar 201031. august 2017
 1. februar 200931. august 2017
 1. februar 200831. januar 2017
 1. februar 2007 og førNormeret studietid + 4,5 år

 

Gennemførelseskrav 

Den studerende skal opfylde følgende krav for at gennemføre diplomingeniøruddannelsen:

 • Alle kurser (obligatoriske og valgfrie) samt ingeniørpraktikken og diplomingeniørprojektet skal være bestået, dvs. at den studerende mindst skal have opnået karakteren ”02” på 7-trinsskalaen eller bedømmelsen “bestået” i kurser, der bedømmes som bestået/ikke-bestået. Denne regel gælder for alle studerende på diplomingeniøruddannelsen fra 1. september 2007.
 • Den studerende skal opnå 210 ECTS-point. Hvis uddannelsesretningen er Arktisk Teknologi, skal den studerende opnå 240 ECTS-point. Hvis uddannelsesretningen er Eksport og Teknologi, skal den studerende opnå 270 ECTS-point, dog kun 240 ECTS-point hvis den studerende ved optagelse har bestået matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau. 
 • Mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal være gennemført med ekstern censur. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver.
 • Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder for ikke for meritoverførte prøver.

 

Overgangsordning

Studerende optaget på denne studieordning har ret til at færdiggøre deres uddannelse inden for den studieordning, som de er optaget på, inden for en frist på normeret studietid + ét år.

Hvis en studerende, optaget før 2014, ikke kan gennemføre uddannelsen inden for denne tidsfrist, vil den studerende blive overført til en ny diplomingeniørretning, og allerede beståede uddannelseselementer vil blive overført til den nye retning, så vidt det er muligt.  

Fælles studieordning

Studieordning

DiplomingeniørProfessionsbachelor

INDLEDNING

UDDANNELSENS FORMÅL OG STRUKTUR M.V.

STUDIEFORM, STUDIEMILJØ OG UNDERVISNINGEN

UDDANNELSENS STRUKTUR
      1) Obligatorisk del
      2) Praktikdel
      3) Tilvalgsdel
      4) Bachelorprojekt

INDHOLD
      Kurser
      Praktik
      Bachelorprojekt

FORUDSÆTNINGSKRAV OG GENNEMFØRELSESBETINGELSER
Vækstedspraktik
Studieegnethedsprøven
Praktik
Bachelorprojekt
Længde

PRØVEFORMER OG BEDØMMELSE
Beståelseskriterier
Indstiling til eksamen
Karaktergivning og bedømmelsesgrundlag
Reeksamen

ANDRE BESTEMMELSER
Evaluering og kvalitetsudvikling
Kursusbeskrivelser
Dispensationer
Merit
Meritering fra videregående uddannelser på KVU-området
Internationalisering
Titel
Diplom

DE ENKELTE STUDIERETNINGER
 

Denne studieordning er tiltrådt af direktionen på det tidligere Ingeniørhøjskolen i København (IHK) maj 2009. Studieordningen er tilrettet september 2014.

Indledning

Studieordningen er gældende for diplomingeniørstuderende optaget fra 1. september 2007 til og med den 1. februar 2014 på diplomingeniørretningerne på Ballerup campus (det tidligere Ingeniørhøjskolen i København, IHK).

Studerende optaget til og med februar 2014 har ret til at færdiggøre deres uddannelse inden for den studieretning, som de er optaget på, inden for en frist på normeret studietid + ét år. Hvis en studerende, optaget før februar 2014, ikke kan gennemføre uddannelsen inden for denne tidsfrist, vil den studerende blive overført til en af de nye diplomingeniørretninger, der havde første optag september 2014, og allerede beståede uddannelseselementer (kurser) vil blive overført til den nye retning, så vidt det er muligt.

Fra september 2014 gælder DTU's regelsamling for alle diplomingeniørstuderende på DTU, uanset optagelsesår. Regelsamlingen kan findes på DTU's hjemmeside under http://sdb.dtu.dk.

Studieordningen er udarbejdet efter retningslinjerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 527 af 21/06/2002 om diplomingeniøruddannelsen (i det følgende kaldet ingeniørbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 223 af 11/03/2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og bekendtgørelse nr. 1519 af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Regler fra ingeniørbekendtgørelsen og øvrige generelle bekendtgørelser er ikke alle gengivet i studieordningen.


Uddannelsens formål og struktur m.v.
(Fra ingeniørbekendtgørelsen:)
Diplomingeniøruddannelsen har til formål at kvalificere de studerende til nationalt og også internationalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor de skal:

 1. omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer

 2. kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder

 3. selvstændigt løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver

 4. planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage

  samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske

  problemer

 5. indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau

  sammen med mennesker, der har en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

For eksportingeniøruddannelsen lyder målsætningen som følger (idet dermed fed skrifter angivet tilføjelser i forhold til den ovenstående generelle målsætning):

Eksportingeniøruddannelsenhar til formål at kvalificere de studerende til nationalt og internationalt at varetage erhvervsfunktioner, hvor de skal:

 1. Omsætteog kombineretekniskeog merkantileforskningsresultater samt naturvidenskabelig, tekniskog merkantilviden til praktisk anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniskeog/eller merkantileproblemer.

 2. Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige,merkantileog sproglige/kulturelleområdersamt forstå og inddrage interkulturelle problemstillinger.

 3. Selvstændigt løse forekommendeeksportingeniørmæssigearbejdsopgaverved at integrere tekniske fag med økonomi og international markedsføring.

 4. Planlægge, realisere og styreprojekter,tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

 5. Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau sammen med mennesker, der har en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

 6. Rådgive, markedsføre, forhandle og kommunikere inden for tekniske og merkantile arbejdsområder på dansk, engelsk og mindst ét andet fremmedsprog og herunder tage hensyn til forskelle i kultur og baggrund.

Uddannelserne skal herudover kvalificere de studerende til at fortsætte på en overbygningsuddannelse eller anden efter- videreuddannelse.

Kvalifikationer og kompetencer
Uddannelsen er bygget op om sammenhængende og tematiserende forløb, der leder frem til både faglige, personlige og læringsmæssige kompetencer, som sætter den nyuddannede ingeniør i stand til at bestride sine jobs og sikre den fortsatte personlige udvikling.
Praktik, tilvalg og afsluttende projekt udgør en helhed og giver den enkelte studerendes særlige faglige profil.

Med reference til Undervisningsministeriets skrift af maj 2007 om ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” og dennes terminologi og gradsinddeling, udmøntes karakteristika for professionsbacheloruddannelsen i ingeniørvidenskab (diplomingeniøruddannelsen) som følger:

Viden og forståelse
Efter gennemført uddannelse forventes den studerende at have:
Forståelse for omsætning af naturvidenskabelig, teknisk og i forskellig grad (afhængig af uddannelsesretning) merkantil viden til praktisk udvikling og problemløsning.
Kendskab til planlægning, gennemførelse, dokumentation og vurdering af tekniske projekter. Herunder inddragelse af samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

Færdigheder
Efter gennemført uddannelse forventes den studerende at kunne:
Anvende analysemetoder og tekniske løsningsmetoder på et overordnet niveau i problemanalysen og problemløsningen inden for den valgte uddannelsesretning.
Vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger på både et overordnet og detaljeret niveau og begrunde de valgte handlinger og løsninger.
Argumentere for og formidle tekniske problemstillinger, analyser og løsninger og deres konsekvenser mundtligt og skriftligt i relation til både fagfolk og brugere i såvel danske som internationale sammenhænge.

Personlige egenskaber (kompetencer)
Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.
Udvise personlig integritet inden for ingeniørprofessionens etiske rammer, og herunder inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af ingeniørmæssige problemstillinger indenfor den valgte uddannelsesretning.

Analysere professionsudøvelse i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår, og indrette handlinger herefter.
Indgå i relevant udviklingsarbejde, herunder omsætte tekniske forsknings- og udviklingsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse. Strukturere egen læring og på en effektiv måde kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder for den valgte uddannelsesretning. Beherske grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau.

Kommunikere klart i skrift og tale såvel i danske som internationale sammenhænge.

Studieform, studiemiljø og undervisningen
For at nå disse mål er uddannelsen tilrettelagt således, at der opnås en vekselvirkning mellem fagdisciplin og problemorienteret arbejde, mellem holdundervisning, forelæsninger, øvelser/opgaver, virksomhedsbesøg/ekskursioner, projektarbejde m.m. Der arbejdes individuelt og i projektgrupper.
Der anvendes undervisnings- og arbejdsformer, der udvikler den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og refleksion.

Studiemiljøet tilstræbes at være praksisnært, vidensorienteret, kreativt og internationalt orienteret.

Uddannelsen tilpasses hele tiden til det omgivende samfunds krav, hvad der bl.a. udmønter sig i de projekter, der udføres gennem studiet – problemstillinger hentet i den virkelige verden ofte ved løsning af konkrete problemstillinger i virksomhederne.

Ligeledes vil det halve års ingeniørpraktik føre den nyeste viden fra virksomheder tilbage til DTU og blive brugt i tilrettelæggelse af uddannelsen.

Undervisningsformerne understøtter den studerendes udvikling af faglige og personlige kompetencer, herunder vilje til forandring og til livslang læring.
Undervisningen er anvendelsesorienteret og tager udgangspunkt i ingeniørpraksis.
Undervisningen er desuden problembaseret.

Mindst halvdelen af undervisningen har projektarbejdet som metode til at organisere undervisningsaktiviteterne.
Den studerende er i fokus og forventes at være en engageret medspiller.

Uddannelsens struktur
Uddannelsen er tilrettelagt således, at den studerende kan fuldføre den på 31/2 studieår.
For eksportingeniøruddannelsen er studietiden 4 til 41/2 år.
Uddannelsen er tilrettelagt således, at der er en sammenhæng på tværs af retninger med bl.a. fællesfag og samlæsninger og med en fleksibilitet på tværs med mulighed for at deltage i andre retningers kurser. Uddannelsen er tilrettelagt med progression gennem forløbet og stadigt stigende krav til den studerendes viden, færdigheder og selvstændighed.
Ét års studieaktivitet svarer til 60 ECTS-point, hvilket er definitionen på et årsværk for en studerende.

Studiet er opdelt i fire dele.

1) Obligatorisk del
Denne del indeholder de grundlæggende forudsætninger og kernekompetencer, der ligger til grund for resten af studiet.
Den obligatoriske del er konstituerende for uddannelsesretningens identitet og kompetenceprofil.
Den obligatoriske del udgør mellem 105 og 120 ECTS-point. For eksportingeniørstudiet udgør den obligatoriske del 180 ECTS-point.

2) Praktikdel
Den integrerede praktikdel udgør 30 ECTS-point. Praktikdelen er normalt placeret på 3. studieår. Praktikdelen tager sit udgangspunkt i ingeniørens erhvervsforhold og kompetencebehov for at udvikle en professionel kompetence inden for retningen.
Praktikken gennemføres hos godkendte praktiksteder i Danmark eller udlandet.

3) Tilvalgsdel
Tilvalgsdelen udgør mindst 30 ECTS-point og er fortrinsvist placeret i uddannelsens sidste del. Denne del består af tilvalgskurser og/eller -projekter, hvoraf mindst halvdelen skal være ingeniørfag.
DTU kan fastsætte nærmere regler for anbefalede og/eller krævede sammensætninger af tilvalgskurser, for at studiet udformes så det udgør en indholdsmæssig helhed, der er rettet mod bestemte erhvervsfunktioner.

Studielederen kan godkende kurser udbudt enten under andre uddannelsesretninger på DTU eller på andre danske eller udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner som tilvalgskurser.
Ved godkendelsen lægges der vægt på følgende kriterier:

 1. kurset skal ligge på et videregående uddannelsesniveau minimum svarende til diplomingeniøruddannelsen

 2. kurset skal have et relevant omfang målt i ECTS-point

 3. det pågældende kursus må ikke overlappe væsentligt med kurser, som den studerende allerede har

  bestået eller senere ønsker at bestå

 4. det pågældende kursus skal være relevant for den studerendes kompetenceprofil som diplomingeniør eller kvalificere den studerende til at deltage i videre uddannelse

 5. det pågældende kursus skal kunne dokumenteres at være bestået.

Tilvalgsdelen er tilrettelagt således, at der er mulighed for at gennemføre et studieophold af et semesters varighed i udlandet.

4) Bachelorprojekt
Bachelorprojektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for et af DTU godkendt emne.
Bachelorprojektet er på 15-30 ECTS-point. Heraf minimum 15 ECTS-point på det afsluttende semester.

Indhold

Kurser
Obligatoriske kurser og tilvalgskurser.
Obligatoriske kurser omfatter fx forudsætningskurser i matematik, fysik, statistik, engelsk og specielle kurser inden for de enkelte retninger.
Kurserne, hvis omfang angives i ECTS-point, er tilrettelagt således, at der er en sammenhæng over et semester. Der sker en progression i løbet af studiet, ligesom de enkelte retningers profil vil træde tydeligere frem. Kurserne kan bygge direkte på hinanden, så ét kursus kan være en forudsætning for et andet. Tilvalgskurserne ligger fortrinsvist sidst i uddannelsen. Tilvalgskurser kan vælges forholdsvist frit, men der skal tages hensyn til ovenstående punkter 1-5 i afsnittet om tilvalgsdelen.

Praktik
Praktikkoordinator godkender det enkelte praktiksted, og praktikvejlederen besøger praktikstedet mindst én gang i løbet af en praktikperiode, dog ikke hvis praktikken finder sted i udlandet.
I praktikken skal anvendes de færdigheder, der allerede er opnået under studiet, og praktikkens indhold skal være sammensat således, at de opnåede færdigheder kan være til gavn ved andre tilvalgsaktiviteter eller i bachelorprojektet.

Formidling af erfaring fra studerende, der har været i praktik, til studerende, der endnu ikke har været i praktik, inddrages som et fast led i uddannelsens obligatoriske semestre.
Den integrerede praktik tilrettelægges med udgangspunkt i ingeniørens erhvervsforhold og kompetencebehov, således at den i kombination med de øvrige uddannelseselementer bidrager til at de studerende udvikler professionel kompetence. Praktikken tilrettelægges i et progressivt forløb.

Bachelorprojekt (diplomingeniørprojekt)
Studielederen godkender emne/problemformulering og projektvirksomhed samt besøger virksomheden mindst én gang.
Bachelorprojektet har en titel på dansk og engelsk og indeholder et kort resume på engelsk.

Bachelorprojektet skal udføres i samarbejde med en virksomhed eller et institut og demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for et af studielederen godkendt fagområde.
Projektet tilrettelægges, så det kan udføres enten alene eller af 2 til 3 studerende sammen. Den studerende skal dokumentere evnen til at anvende ingeniørmæssige metoder og videnskabsteoretisk metode inden for et (tvær-)fagligt afgrænset emne.

Bachelorprojektets emne og omfang aftales mellem den studerende og projektvejlederen/erne og skal give mulighed for at vise, i hvilket omfang den studerende lever op til væsentlige punkter i uddannelsens målsætning.
Grundlaget for bedømmelsen af bachelorprojektet er en skriftlig rapport om arbejdet og en individuel samtale om dette. Samtalen finder sted mellem den studerende, eksaminator(er) og censor. Ved bedømmelsen af bachelorprojektet indgår den studerendes stave- og formuleringsevne.

Et bachelorprojekt er afslutningen på studiet og tillægges stor betydning. Der vil altid blive givet en karakter efter den gældende skala, ligesom der altid vil være ekstern censur.

Forudsætningskrav og gennemførelsesbetingelser

Værkstedspraktik
Studerende, der efter studielederens vurdering ikke har de nødvendige praktiske forudsætninger for at gennemføre ingeniøruddannelsen, skal i løbet af studiets 1. semester (for eksportingeniørstudiet 1. og 2. semester) gennemføre værkstedspraktik.
Det drejer sig om et kursus af højst 5 ugers varighed. Det kan være et samlet kursus eller opdelt med hver sit emne.

Førsteårsprøven
De prøver den studerende skal deltage i ifølge retningens studieordning (studieplan) inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår efter studiestart for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven vil således altid være på 60 ECTS-point.

Praktik
Den studerende skal have bestået kurser svarende til mindst 120 ECTS-point, inden praktikken påbegyndes. Dette er en betingelse både af hensyn til den studerende, der skal have det mest mulige ud af dette ophold i en virksomhed, og af hensyn til virksomheden, der skal kunne tildele den studerende relevante opgaver.

Vedr. mulighed for fritagelse af praktik:

Studerende med en erhvervsuddannelse inden for det pågældende uddannelsesområde kan søge om hel eller delvis fritagelse fra praktikken. Alle tildelinger af fritagelse for praktik sker efter ansøgning og på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Den studerende skal i ansøgningen redegøre for, at han/hun under sin erhvervsuddannelse har beskæftiget sig med arbejdsopgaver, som har gjort den studerende i stand til at opfylde læringsmålene for praktikken. Afgørelse om fritagelse for praktik ligger hos studielederen. Ansøgningen sendes til praktik@adm.dtu.dk.

Generelle læringsmål for praktik (gældende for praktik der påbegyndes efter 1. september 2014):

 • Kan selvstændigt benytte sine faglige kompetencer ved løsning af praktiske, ingeniørmæssige problemer
 • Har kendskab til den sociale, tekniske og forretningsmæssige kontekst af ingeniørarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og kan tage ansvar for egen læring og faglig fokusering
 • Kan indgå i (tværfaglige) team
 • Kan beskrive praktikstedets virksomhedskultur
 • Kan planlægge og gennemføre ingeniørarbejde ud fra relevante forudsætninger og krav
 • Har viden om implementering af ingeniørløsninger inden for fagområdet
 • Kan dokumentere sit arbejde
 • Kan inddrage samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige forhold i ingeniørfaglige løsninger

Den studerende skal desuden leve op til evt. retningsspecifikke læringsmål.

Bachelorprojekt
Den studerende skal have bestået alle obligatoriske kurser, den integrerede praktik
samt tilvalgskurser med et vist antal ECTS-point for at kunne tilmelde sig eksamen i bachelorprojektet. Der gives yderst sjældent dispensation for disse betingelser.

Længde
Studiet skal være afsluttet efter 7 år (eksportingeniørstudiet 9 år). Uddannelsen har et samlet omfang af henholdsvis 210 og 270 ECTS-point.

Prøveformer og bedømmelse

Beståelseskriterier
Uddannelsen er gennemført, når eventuel værkstedspraktik er godkendt, og den studerende har bestået alle obligatoriske kurser, den integrerede praktik, tilvalgskurser og bachelorprojektet, i alt mindst 210 ECTS- point, for eksportingeniøruddannelsen mindst 270 ECTS-point.

En studieaktivitet er bestået, når den studerende har opnået karakteren Bestået eller mindst 02 efter 7-trinsskalaen (6 efter 13-skalaen).

Indstilling til eksamen
Der henvises til DTU's regler om 'Eksamen' (http://sdb.dtu.dk). 

Andre bestemmelser

Evaluering og kvalitetsudvikling
Der sker en løbende evaluering af de enkelte studieaktiviteter, større sammenhængende studieelementer og af uddannelsens helhed.

Evalueringens resultater benyttes til en løbende udvikling af uddannelsen.

Evalueringen tilrettelægges med henblik på at motivere studerende og undervisere til at være opmærksomme på og kritiske over for egen undervisning og læring samt at føle ansvar herfor som en fælles opgave.

I forbindelse med eksamensafholdelse med eksterne censorer skal censor og eksaminator tage en drøftelse af kursets indhold, de studerendes viden og kompetencer samt udviklingen af faget og dets praksis. Eksaminatorerne udarbejder på baggrund heraf en kort konklusion, som efterfølgende afleveres til studielederen.

Kursusbeskrivelser
Alle kurser er beskrevet i DTU's kursusbase (kurser.dtu.dk). Kursusbasen er en del af studieordningen. Der henvises til DTU's regler om 'Undervisning' (http://sdb.dtu.dk).

Dispensationer
Der kan søges om dispensation for beståelse af førsteårsprøven, de enkelte kurser, samt forudsætningskrav og studiets længde ved Diplomingeniøruddannelsens merit- og dispensationsudvalg (DMDU).
Der skal foreligge en skriftlig begrundet ansøgning fra den studerende. Manglende studieegnethed er ikke en begrundelse for dispensation.

Der henvises til DTU's regler om 'Dispensation', ligesom der kan søges vejledning i Studievejledningen (http://sdb.dtu.dk).

Merit
Der henvises til DTU's regler om 'Merit under uddannelsen' og 'Før-start-merit' (http://sdb.dtu.dk).

Meritering fra videregående uddannelser på KVU-området.
Studerende med en relevant Kort Videregående Uddannelse kan opnå merit inden studiestart. For at opnå denne merit, skal den studerende ansøge studielederen om meritoverførsel, også selvom der er indgået en meritaftale mellem den pågældende KVU-uddannelsesinstitution og DTU. I så fald skal der alene indgås en specificeret aftale om, hvor megen merit der kan opnås.

Internationalisering
Ingeniørpraktik, kurser og bachelorprojekt kan efter DTU's godkendelse gennemføres i udenlandske firmaer eller på ingeniørrelevante udenlandske uddannelsesinstitutioner efter indgåede samarbejdsaftaler.

Det er en forudsætning, at studieopholdet i udlandet ikke er studietidsforlængende, og at indholdet i de fag, den studerende læser, ikke allerede er bestået.

Studerende, der læser kurser i udlandet, evalueres på den pågældende udenlandske institution. Det er den studerendes ansvar at dokumentere, at den udenlandske studieaktivitet er bestået.

Der henvises i øvrigt til DTU's regler om 'Studieophold i udlandet' under 'Merit under uddannelsen' (http://sdb.dtu.dk).

Titel
Uddannelsen giver ret til at bære følgende titel: Diplomingeniør, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. På engelsk: Bachelor of Engineering, B.Eng.

Diplom
Når studiet er afsluttet modtager dimittenden et diplom.
Diplomet består af en forside med angivelse af den gennemgåede uddannelse og titel, en karakteroversigt på dansk og på engelsk, et Diploma Supplement og en omslagskurvert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel studieordning for Diplomingeniøruddannelsen på Ballerup Campus